CLOUD

Načrtovani rezultati projekta

 

- izdelana študija analize stanja in ocene potreb v sistemu zdravljenja odvisnosti od drog, rehabilitacije in ponovnega vključevanja v družbo;

- izdelani dve dvojezični publikaciji z rezultatom ocene stanja (SLO, HR); 

- izvedena mednarodna konferenca o novih pristopih glede na nove potrebe in pristope pri zdravljenju, rehabilitaciji in družbeni reintegraciji odvisnikov od drog;

- vzpostavljene 3 metode, in sicer:

  1) metoda za spremljanje metabolitov drog v odpadnih vodah (NZJZPGŽ/NIJZ);

  2) metoda določanja visokospecifčnega metabolita drog v urinu (NZJZPGŽ/NIJZ);

  3) metoda genotipizacije 5HTTLPR regije (MEDRI inUP);

- izvedene 3 „Hands on training“ delavnice, in sicer: 

 1) delavnica „Metode nadzora odpadnih vod z metaboliti drog“ za 10  udeležencev;

 2) delavnica „Metode ugotavljanja matabolitov drog v urinu“ za 10  udeležencev;

 3)  delavnica „Metode genotipizacije 5HTTLPR regije“ za 10 udeležencev;

- izdelana IT aplikacija za spremljanje uporabe drog iz odpadnih voda dostopna na spletnih straneh partnerja NZJZPGŽ;

- izvajanje enega predmeta s specialističnega študija Promocija zdravja, natančneje organizirana predavanja za en predmet (za 10 udeležencev);

- izdelan nov predlog podiplomskega študija javnega zdravja in poslan v postopek akreditacije na obe univerzi partnerici (analiza kapacitet, potreb, ineteresov, kurikulum);

- razvit modularni tečaj vseživljenskega učenja o promociji zdravja (en tečaj za 10 udeležencev);

- ustanovljen 1 resocializacijski center s kapaciteto sprejema 30 oseb letno;

- 2 ponujeni storitvi za uporabnike prepovedanih drog, in sicer: 

 1) ekonomsko svetovanje odvisnikom, izobraževanja za 20 uporabnikov;

 2) program svetovanja za matere odvisnice;

- 1 ustanovljena stanovanjska skupnost za sprejem odvisnikov od drog po odpustu iz terapevtskih skupnosti;

- vzpostavljeni 3 programi:

 1) program opolnomočenja uporabnikov drog za resocializacijo;

 2) program pomoči pri vzpostavljanju izobraževanja in pogojev za zaposlovanje ;

 3) program za izboljšanje samopodobe in samozavesti ter „mehčanje“ družbenega okolja;

- izdelan protokol socialne reintegracije, primeren za implementacijo tudi v drugih okoljih ter za pripravo specifičnih pilotnih projektov na področju socialne reintegracije vseh marginalnih skupin v regiji;

- periodično obveščanje javnosti o vsebini, ciljih in rezultatih projekta na novinarskih konferencah, strokovnih srečanjih in srečanjih za širšo javnost (4 novinarske konference, 2 na slovenski in 2 na hrvaški strani);

- priprava in izvedba različnih dvojezičnih publikacij, letakov, plakatov in drugega materiala, in sicer:

 1) 2 plakata (1 SL, 1 HR);

 2) 2 letaka (1 SL, 1 HR);

 3) 2 prospekta (1 SL, 1 HR);

 4) 2 plakata (1 SL, 1 HR);

 5) 2 letaka (1 SL, 1 HR);

 6) 2 prospekta (1 SL, 1 HR);

- objave strokovnih poročil o projektu, morebitne znastvene objave in sodelovanja na mednarodnih strokovno-znanstvenih konferencah, predstavitev rezultatov projekta, in sodelovanje na specifičnih dogodkih;

- objava vsaj 2 poljudno-znanstvenih člankov;

- udeležba na 2 poljudnoznanstvenih prireditvah;

- izdelava  spletnega portala v HR in SLO jeziku.

 

Poleg navedenega so pričakovani še naslednji rezultati:

- strokovna platforma oz. poziv za ukrepanje bo poslana vsaj na 20 naslovov;

- usposobljeni bodo vsaj 4 strokovnjaki (iz Slovenije in Hrvaške skupaj) v metodah monitoringa in epigenetike;

- 30 udeležencev na „Hands on“ delavnicah.


 

 

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad