CLOUD

Predstavitev projekta

Instrument predpristopne pomoči (IPA) je operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013, ki sta ga skupaj pripravili Slovenija in Hrvaška. Program sofinancira Evropska unija (EU). V letu 2012 prijavljen program s področja socialne reintegracije uporabnikov prepovedanih drog "Celovit pristop k obravnavi ter socialni in ekonomski reintegraciji uporabnikov prepovedanih drog", z akronimom CLOUD je bil odobren ZADNJI s strani Službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko RS z dne 15. 7. 2015. Projekt se bo zaključil 30. 6. 2016.

 

V projektu sodeluje šest partnerjev, trije na slovenski in trije na hrvaški strani: Univerza na Primorskem kot vodilni partner (UP FAMNIT in UP FVZ), Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, enota Koper (NIJZ), Društvo SVIT Koper (SVIT), Medicinska fakulteta Univerze na Reki (MEDRI), Učni zavod za javno zdravstvo  Primorsko-goranske županije (NZJZ-PGŽ), Društvo Vida (VIDA).

 

Namen projekta CLOUD je zbrati vse potrebne podatke za analizo trenutnega stanja na področju uporabe prepovedanih drog na obalno–kraškem območju v Sloveniji in v Primorsko-goranski županiji na Hrvaškem,
•    v skupnem prostoru, ki zajema obalno–kraško območje v Sloveniji in Primorsko–goransko županijo na Hrvaškem s čezmejnim sodelovanjem izvesti epidemiološke raziskave, s ciljem zgodnjega spremljanja sprememb števila ter tipa odvisnosti in s tem možnosti zagotavljanja pravočasnega preprečevanja;
•    pripraviti socialne ukrepe, ki bodo obsegali usmerjanje uporabnikov k izobraževanju in/ali zaposlovanju, ter pomoč pri reintegraciji v okolje, vključno z ustanavljanjem novega resocializacijskeg centra na Reki;
•    okrepiti čezmejne kapacitete in medsebojno sodelovanje znanstveno-raziskovalnih organizacij na području inovativne diagnostike, epigenetike in monitoringa;
•    namen projekta je tudi akreditacija multidisciplinarnega podiplomskega študijskega programa s področja javnega zdravja, ki bo strokovnjake različnih profilov izobraževal in usposabljal za delo na področju preprečevanja in zdravljenja odvisnosti ter socialni reintegraciji odvisnikov in njihovih svojcev;
•    izdelava spletnega portala, ki bo predstavljal vsa zbrana znanja na projektu in omogočal sodelovanje različnih ciljnih skupin.

Cilj projekta CLOUD je med drugim:

- s čezmejnim sodelovanjem pospešiti izvajanje obstoječih in izoblikovati nove inovativne programe zgodnjega odkrivanja sprememb na področju drog in zasvojenosti,

- ustvarjanje učinkovitih protokolov socialne in ekonomske reintegracije uporabnikov drog,

- ustanavljanje stanovanjske skupnosti za sprejem  odvisnikov po odpustu iz terapevtskih skupnosti,

- izdelava kurikuluma doktorskega študija, ki bo vključeval javno zdravje in obravnavo odvisnosti,

- organizacija mednarodne konference.

 

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad